GMC
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીની હિસાબી શાખાની માહિતી શાખાનું નામ.
હિસાબી શાખા
અધિકારીનું નામ:(૧). શ્રી. કે.જે.પટેલ. હિસાબી અધિકારી
શાખાના કર્મચારીઓની વિગત:(૧) શ્રી. આર.જી.પરમાર ઓડીટર
(૨) શ્રી એસ.બી.સંગરીયાત નાયબ હિસાબનીશ
(૩) શ્રી જે.એમ.મોદી. નાયબ હિસાબનીશ
(૪) શ્રીમતિ જે.ટી.મકવાણા. આસી.એકાઉન્ટન્ટ
શાખાની કામગીરીની વિગત
 1. કાયમી/હંગામી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ/વર્ગ-૪ કર્મચારીઓ/રોજમદાર કર્મચારીઓ વિગેરેના
  • માસિક પગારબીલો,
  • મોઘવારી ભથ્થાના બિલો,
  • બોનસના બિલો,
  • અનાજ પેશગીના બિલો,
  • તહેવાર પેશગીના બિલો
  • એલ.ટી.સી. બિલો
  • લીવ એનકેસમેન્ટ બિલો
  • ઉ.પ.ધો./ડીમ ડેટ તફાવત બિલો તથા ટી.એ. બિલો બનાવવા તથા બિલ રજીસ્ટરમાં ચઢાવવા, સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવવી, ચેક લખવા,તથા તેને લગતી આગળની કાર્યવાહી કરવી.
 2. ઉક્ત તમામ બિલો બિલ રજીસ્ટરમાં ચઢાવવા, ગ્રાન્ટ રજીસ્ટરમાં ચઢાવવા, દેણા યાદી તૈયાર કરવી.
 3. એબીસી રજીસ્ટર નિભાવવું તથા દરમાસે તેમાં ખતવણી કરવી.
 4. ઉક્ત પગાર બિલો સબબના ચેકો બેન્કમાં જમા કરાવવા.
 5. પગાર સ્લીપો, આવકના દાખલા તથા ફોર્મ-૧૬ તૈયાર કરવા તથા તેનું વિતરણ કરવું.
 6. બિલોના તમામ રજીસ્ટરો/ફાઈલો એકઠા કરવા,લીસ્ટ બનાવવું. અને સંલગ્ન માહિતી ઉપલબ્ધ કરવી.
 7. બિલોની કપાતના શિડયુલોની ફાઇલો અદ્યતન બનાવવી, શિડયુલોના ચલણ/ચેકો બેંકમાં જમા કરાવવી.
 8. જી.પી.એફ./ એચ.બી.એ.-એમ.સી.એ. નું રીકન્સીલેશન કરવું.
 9. મેન્યુઅલ કેશબુક લખવી.
 10. ટેલી એકાઉન્ટીંગ સોફ્ટવેરમાં હિસાબો નિભાવવા. તથા તે સંબંધિત તમામ કામગીરી કરવી.
 11. મહાનગરપાલિકા કચેરી સંલગ્ન શાખાઓ,અને બહારની કચેરીઓ તરફથી માંગવામાં આવતી હિસાબો સંલગ્ન માહિતી આપવી.
 12. બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ/ પાસબુક મેળવી, અધ્યતન રાખવી, તથા અત્રેની સંસ્થાના તમામ બેન્ક ખાતાઓનું રીકન્સીલેશન કરવું.
 13. એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં બેલેન્સ ટ્રાન્સફર તબદિલ/ફિક્સ ડીપોઝીટ કરાવવી, તથા તેની ફાઈલ તૈયાર કરવી, અને તે અંગેની માહિતી પુરી પાડવી.
 14. મહાનગરપાલિકા કચેરી સંલગ્ન શાખાઓ,અને તાબાની કચેરીઓમાંથી વિવિધ પ્રકારની આવકો જમા લઇ રજીસ્ટરમાં નોધી બેન્કમાં જમા કરાવવી.
 15. નિવૃત્ત/અવસાન પામેલ કર્મચારીઓના જી.પી.એફ.ફાઈનલ પેમેન્ટની દરખાસ્ત તૈયાર કરવી,સંબધિત કચેરીને મોકલી તેની ઓથોરીટીને મેળવી બીલ ટેબલે આપવી.
 16. નિવૃત્ત/અવસાન પામેલ કર્મચારીઓના એચ.બી.એ.-એમ.સી.એ.ના વાધા પ્રમાણપત્ર માટેની દરખાસ્ત તૈયાર કરવી અને એન.ડી.સી.મેળવવું.
 17. હિસાબી શાખાને લગતી તમામ જનરલ ફાઈલો/ રજીસ્ટરો એકત્ર કરી નંબરીંગ કરી લિસ્ટ બનાવવું.
 18. બેન્ક કેશબુક,પેટી કેશબુક,અન-ડીસ્બર્સ રજીસ્ટર નિભાવવા.
 19. હિસાબી શાખાને લગતી આર.ટી.આઈ.ના જવાબો કરવા.
 20. હિસાબી શાખાને લગતા ઓડીટ પારાના નિકાલ કરવા./ ઓડીટ પારા રજીસ્ટર નિભાવવું.
 21. મહાનગરપાલિકા કચેરી સંલગ્ન શાખાઓ,અને તાબાની કચેરીઓ અને મેયરશ્રી-ચેરમેનશ્રીના કાર્યાલયમાંથી આવતા વિવિધ ખર્ચના બિલો/યોજના આનુષંગિક બિલો બનાવવા, બીલ રજીસ્ટર/ચેક રજીસ્ટરમાં ચઢાવવા.
 22. ઉપર જણાવેલ બિલોના ચેકો તૈયાર કરવા/ઉપાડ અધિકારીની સહી મેળવી વિતરણ કરવું.
 23. યોજના સિવાયનાં બિલોના ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર નિભાવવું તથા દેણા યાદી તૈયાર કરવી.
 24. જી.પી.એફ.પેશગી/ઉપાડ અને ફાઈનલ પેમેન્ટ તથા એચ.બી.એ.-એમ.સી.એ.ના તથા જુથ વીમા યોજના ના મળેલા હુકમો મુજબ બિલો બનાવવા, ટ્રેઝરીમાં રજૂ કરવા,ચેકો મેળવી તેનું વિતરણ કરવું.
 25. બજેટને લગતી કામગીરી કરવી.
 26. ડીએસ. કપાતના ચેકોના ચલણો તૈયાર કરી બેન્કમાં જમા કરાવવા ની કામગીરી.
 27. મહાનગરપાલિકા કચેરી સંલગ્ન શાખાઓ,અને બહારની કચેરીઓ/પાર્ટીઓ તરફથી નીચેની વિગતે આવકો જમા કરાવવામાં આવે છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.
અનું.નં.આવકની વિગત.
પ્રોફેશનલ ટેક્ષ આવક.
પ્રોપર્ટી ટેક્ષ આવક.
બાંધકામ સ્ક્રુટીની /બાંધકામ પરવાનગી.
જન્મ-મરણ નોધણી.
લગ્ન નોધણી.
લારી-ગલ્લા ભાડા.
શોપ લાઇસન્સ ફી.
વે-બ્રીજ.
ફાયર N.O.C ./ફાયર કોલ ચાર્જ.
૧૦ફૂડ લાયસન્સ.
૧૧વહીવટી ફાળો.
૧૨જાહેર શોચાલય/મોબાઈલ ટોઇલેટ આવક.
૧૩ઢોર ડબ્બા આવક.
૧૪રંગમંચ આવક.
૧૫શાખા આવક .(પરચુરણ)
૧૬પેવરબ્લોક આવક.
૧૭ટેન્ડર ફી આવક.
૧૮કોર્પોરેશનના વાહન ભાડા આવક.
૧૯આર.ટી.આઈ.ફી આવક.